Camping du Lac Camping du lac

Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

ontvangen hebben. Korting of teruggave van betalingen kunnen niet verleend worden in geval van latere aankomst of eerder vertrek.
Het verhuurcontract staat op naam. Het is dus verboden aan derden verder te verhuren of het contract over te dragen aan een andere persoon.
Minderjarigen moeten om veiligheidsredenen vergezeld zijn van minstens één van hun ouders.
Wijzigingen die moeten worden doorgevoerd op vraag van de huurder nadat de reservering in bevestigd inzake het type verhuuraccommodatie geven aanleiding tot extra kosten. Ook voor het wijzigen van het te betalen bedrag of wijzigingen inzake de inrichting van het verblijf (dieren, kits, keuzemogelijkheden…) worden extra kosten in rekening gebracht.

1) Indien het, op vraag van de huurder, mogelijk is om een wijziging door te voeren meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum wordt hiervoor 50 € in rekening gebracht boven op het bedrag voor het verblijf.
2) Wijziging op vraag van de huurder op minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum:
2..a als het bedrag voor het verblijf dan meer is meer is dan het oorspronkelijk bedrag, wordt € 50 bij het aanvullend bedrag aangerekend
2.b als het bedrag van het verblijf minder is dan het oorspronkelijk bedrag, zal geen enkele terugbetaling verricht worden. Deze kosten worden eveneens ter plekke berekend in het geval van een verandering van plaats of onderkomen.
Wijzigingskosten inzake het wijzigen van de datum van verblijf in het lopende seizoen ter bedragen € 100 per gereserveerd verblijf en deze verschuiving kan slechts binnen een limiet van 15 dagen van de oorspronkelijk gereserveerde datum plaatsvinden.
Geen enkele verschuiving van verblijf naar een volgend seizoen zal geaccepteerd worden.

1) STAANPLAATS

 

– Betaling van het verblijf: 30 dagen voor aankomst

– De plaatsen worden verhuurd van 15 uur tot 11 uur. Een aankomst voor 15 uur of een vertrek na 11 uur heeft tot gevolg dat er een extra dag berekend wordt. . Als u later komt dan voorzien en de camping hiervan niet schriftelijk op de hoogte brengt via fax-mail of -brief of via de telefoon indien u plotseling verlaat bent in de 24 uur voor uw aankomst nemen wij het recht de staanplaats de volgende dag vanaf 14 uur vrij te geven en de aanbetaling te houden. De klant is verplicht het intern reglement op de camping te respecteren en moet civielrechtelijk verzekerd zijn, verruimd naar de praktijk van campinghuur.

2) HUURACCOMMODATIE

– Betaling van het verblijf: Uw accommodatie moet één maand voor aankomst betaald zijn. Als na deze periode uw betaling niet bij ons binnen is, dan wordt uw reservering als geannuleerd beschouwd. Indien u reserveert meer dan 4 weken voor het begin van het verblijf wordt een aanbetaling van 25 % van het totaalbedrag van uw verblijf + reserveringskosten gevraagd met als optie een annuleringsverzekering. Als u minder dan 4 weken voor aankomst reserveert, betaalt u bij boeking het volledige bedrag van uw verblijf

– Aankomstuur en vertrek: Uw accommodatie is beschikbaar op de dag van aankomst vanaf 16 uur, u dient voor 10 uur de accommodatie te verlaten op de dag van vertrek.

3) BORG

 

Een borg van € 200 (creditcard of contant geld) zal u bij aankomst gevraagd worden voor de accommodatie en inventaris. Deze borg wordt u weer teruggeven op de dag van vertrek, na de inventaris. Een borg van € 75 (60’ uurloon) zal u gevraagd worden voor de schoonmaak van de accommodatie. Ook deze borg wordt u op de dag van vertrek teruggegeven na de inventaris en inspectie van de door u gebruikte accommodatie.

4) BEDENKTIJD

 

Als gevolg van artikel L.121-20-4 van het wetboek van consumptie, is geen enkele op deze website aangeboden service of dienstverlening onderworpen aan het herroeping recht als bedoeld in de artikelen L.121-20 en volgende van het wetboek van consumptie. Daarom is de op deze website bestelde dienstverlening voor logies en recreatie uitsluitend onderworpen aan de bijgevoegde annuleringsvoorwaarden.

5) ANNULERING

De verzekering van Campez Couvert dekt alle annuleringen om redenen buiten uw schuld. Kortom, het enige wat we niet dekken is een verandering van gedachten! Wat dekken wij?

• Overlijden, ongeval of ernstige ziekte, ziekenhuisopname van de verzekerde, van een familielid of een naaste van de familie.

• Zware materiële schade of diefstal.

• Zwangerschapscomplicaties van de verzekerde.

• Zwangerschap die gezien de aard van het verblijf een contra-indicatie hiervoor vormt.

• Bedrijfseconomisch / conventioneel ontslag.

• Oproep voor een herexamen.

• Contra-indicatie voor en gevolgen van vaccinatie.

• Depressie, psychische, verstandelijke of zenuwaandoening.

• Ernstige schade aan het voertuig.

• Het verkrijgen van een baan.

• Schrapping of wijziging van het betaald verlof.

• Beroepsmatige overplaatsing.

• Weigering van een toeristenvisum.

• Oproep: met het oog op de adoptie van een kind, als getuige of jurylid van het Hof van Assisen, voor een orgaantransplantatie.

• Natuurrampen (in de zin van de Franse wet nr. 86-600 van 13 juli 1986 zoals laatstelijk gewijzigd).

• Locatieverbod.

• Annulering van een persoon die de verzekerde vergezelt (maximaal 9 personen).

• Scheiding (samenlevingscontract of huwelijk). > De algemene verzekeringsvoorwaarden vindt u op www.campez-couvert.com Indien een verblijf begonnen is zal het gehele bedrag in het bezit blijven van de verhuurder als er geen annuleringsverzekering genomen werd. Geen enkele teruggave is mogelijk indien u eerder vertrekt of later aankomt, om wat voor reden dan ook.

6) ONGEBRUIKTE NACHTEN

Ieder onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, vroegtijdig vertrek) door eigen toedoen kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling.

7) VERZEKERING

De kampeerders vallen gedurende hun verblijf onder de WA- verzekering van de exploitant voor wat betreft alle schade aan lichaam of materiaal voor zover wij daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Het is aan de klant zelf om zijn eigen materiaal (caravan/tent) en dergelijke te verzekeren.

8) RECHT OP AFBEELDING

U geeft uitdrukkelijk en zonder compensatie uw goedkeuring aan Camping du Lac om foto’s van u of uw kinderen te gebruiken die tijdens uw verblijf genomen kunnen zijn voor elk publicitair medium van de camping.

9) ONTVANGST VAN DIGITALE FACTUUR

10) GESCHIL BEMIDDELING

Iedere eventuele klacht betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening ten opzichte van de contractuele verbintenissen dient schriftelijk, per post of e-mail, te worden ingediend bij de beheerder van het betrokken camping. In geval van een geschil met een van de vestigingen van onze groep, kun je op de volgende wijze contact met ons opnemen:

• verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de beheerder van het camping naar: Camping du Lac, 518 de Janin; 40440 Ondres Frankrijk Indien het antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u één maand na het verzenden van deze brieven/e-mails het geschil voorleggen aan het online geschillenplatform Centre CMAP. U dient online een dossier op te sturen naar de volgende website: www.cmap.fr of per post naar: CMAP- 39 avenue F.D. Roosevelt; 75008 PARIS; consommation@cmap.fr

11) UITTREKSEL VAN HET CAMPINGREGLEMENT

UITTREKSEL VAN HET CAMPINGREGLEMENT

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot, of het verblijf in, de camping te weigeren aan ieder wiens kleding of gedrag de openbare orde zou kunnen verstoren. Toegang tot het kampeerterrein wordt pas toegestaan na inschrijving bij de receptie, op vertoon van een identiteitsbewijs. Dit houdt het accepteren van het reglement in. Bezoekers, zonder auto, worden tussen 9.00 uur ’s morgens en 20.00 uur ‘s avonds toegelaten, en vallen onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders bij wie zij op bezoek zijn. Bezoekers hebben géén toegang tot het zwembad. Toegang tot het zwembad is strikt gereserveerd voor de kampeerders. Om veiligheidsredenen dient iedere klant van Camping du Lac een armband te dragen gedurende het gehele verblijf.

RESPECT VOOR ANDEREN

Auto’s mogen niet op de camping rijden van 22 uur tot 7 uur. De maximum snelheid op de camping is 10 kilometer per uur. Radio’s, televisies en dergelijke mogen in geen enkel geval de buren storen. Men dient, na het gebruik van het sanitair, alles schoon achter te laten. Bloemperken moeten worden gerespecteerd.

VEILIGHEID

Het is niet toegestaan om een barbecue te gebruiken met houtskool. U dient de gezamenlijke barbecueplaats te gebruiken. De directie is alleen verantwoordelijk voor de bij de receptie gedeponeerde (gevonden) voorwerpen. De kampeerder is verantwoordelijk voor zijn eigen staanplaats en eigendommen.

DIEREN

In de accommodatie mogen absoluut geen dieren. Dieren op de staanplaats moeten aangelijnd zijn, gevaccineerd en getatoeëerd zijn. Dieren die onder de eerste en tweede categorie vallen zijn niet toegestaan op de camping.